Rough Opals
Ethiopian Welo Opals
Rough Welo Opals-Single Rough Welo Opals